Bemutatkozás és célok

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” 
(Zsolt 37,5)

1968-ban születtem Szegeden. Orosházán, majd Szarvason éltünk orvos édesapámmal, egészségügyi asszisztens édesanyámmal, húgommal és öcsémmel. Szüleim aktív nyugdíjasok. Családunk életében - a legnehezebb időkben is – nagyon fontos érték volt az Isten iránti elkötelezettség és a haza szeretete.
 
Általános iskolába Orosházán és Szarvason jártam, majd 1986-ban érettségiztem a Vajda Péter Gimnáziumban. Kamaszként fogadtam el Krisztus értem is lehajló szeretetét, és kezébe téve további életem, jelentkeztem az Evangélikus Teológiai Akadémiára. 1992-ben ordinált D.Dr. Harmati Béla püspök.
 
Egyetemi éveim alatt kötöttünk házasságot feleségemmel Klárával, aki óvodapedagógus, később tanítói és hitoktatói diplomát szerzett. Békéscsabán, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium hitoktatójaként dolgozik, lelkesedésével és pedagógusi elkötelezettségével segíti gyülekezetünk gyermekek közötti szolgálatát.
 
Két gyermekünk van. A lányunk 1993-ban, a fiunk 1996-ban született. Mindketten Budapesten egyetemisták, Emma gyógyszerésznek, Bekény biomérnöknek tanul. 

(fotó: Kiss Tamás)

Lelkészként a Nagyszénás-Gádorosi Társgyülekezetben kezdtem meg szolgálatomat 1992-ben. 1996-tól a Szarvas Ótemplomi Egyházközségben, 1998-tól a Kondorosi Evangélikus Egyházközségben szolgáltam parókus lelkészként. Békéscsabán 2001-ben választottak meg a gyülekezet lelkészévé.

Lelkészi szolgálatom mellett a Déli Egyházkerületi Bíróság elnöke voltam 1996-2000 között. 2000-től a Kelet-Békési Egyházmegye esperese vagyok. Ugyanebben az évben választottak a Magyarországi Evangélikus Egyház Gazdasági Bizottságának tagjává, 2012-től elnökévé. 2006 óta egyházunk Zsinatának és Országos Presbitériumának tagja vagyok. 2008-ban kaptam bizalmat a Lelkészi Munkaközösségek Országos Szövetsége elnöki tisztségének betöltésére, így lettem később a Lelkészakadémia választmányának is tagja. 

Több oktatási és diakóniai intézmény munkáját támogathatom igazgatótanácsi tagként, illetve elnökként, így a békéscsabai és a mezőberényi gimnázium, a mezőberényi óvoda, a budapesti Rózsák terei Evangélikus Középiskolai Kollégium a mezőberényi diakóniai alapszolgáltatások, a kondorosi nyugdíjasház tevékenységét ismerhetem gyakorlati oldalról is. A legtöbb tapasztalatot a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat vezetésével szereztem. 

Lelkészként és esperesként fontos számomra, hogy a lelkészi életpálya, egyházunk működése a mai kor követelményeihez igazodjon tradícióink következetes megőrzése mellett. Ezzel a szemlélettel vagyok tevékeny részese a lelkészi életpályamodellt és a választási törvény egyszerűsítését előkészítő, valamint több más munkacsoportoknak. 

Szekularizált világunkban a legfontosabb ránk bízott küldetésünk Krisztus örömhírének továbbadása. Gyülekezeteink hitben megtartó közösségek, ahová mindenkit hívunk és várunk. Intézményeinket és a bennünket körülvevő külső környezetet is missziói területként látom. Saját lelkészi és esperesi szolgálatom tapasztalata a lelkészi életpálya kiszámíthatóságának szükségessége. Fontosnak tartom, hogy a lelkészek valódi közösségben tudják megélni hivatásuk örömeit és terheit. Szükséges támogatni a szolgálókat a gyakorta magányos teherhordozásban, a fejlődésüket elősegítő változásokban, esperesként is ezen munkálkodtam. Bizalommal áthatott munkatársi és testvéri közösségben lehet a különféle élethelyzetekben hatékonyan jelen lenni. Számtalan területen mutatják meg értékeiket lelkészeink, valamint elkötelezett egyházi tisztségviselőink. Mindezt mozgósítani, felemelni, inspiráló módon felszínre hozni, püspöki kötelesség. 

Gyülekezeteink számára gyakran megvalósíthatatlannak látszó feladat épített örökségünk megóvása, megújítása. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezt saját erőből nem tudják közösségeink megvalósítani, így elengedhetetlen a hatékony partnerség a települési és állami döntéshozókkal. Egyházunk az állam által is fontosnak ítélt társadalmi szerepvállalást is hitelesen képviseli, többek között a prevenció, a fiatalok, családok között végzett szolgálat, a rászorulók, a hátrányos helyzetben élő emberek segítése területén, mely a gyülekezetekben és az intézményekben valósul meg. Ezeken a területeken is nélkülözhetetlen a párbeszéd, illetve külső források (hazai és uniós pályázati források, adományok) bevonása a tevékenységek fenntartása érdekében. 
 
A közösségben végzett munka, a szolgálat öröme motivációt, megújulási lehetőséget jelent számomra. Beszélgető egyházunk hagyományaira építve missziói és stratégiai kérdésekben közös gondolkodásra és cselekvésre kész munkatársi csoportra építek. 
 
Új gyülekezetek alapítása és gyülekezeti modellek bevezetése mellett meglévő gyülekezeteinkben változatos, a mai ember szükségleteire építő rétegalkalmak plántálását tartom sürgetőnek gyülekezetpatronáló csoportok segítségével, ezen keresztül az önkéntesség hagyományainak megerősítése és az önkéntes tevékenységet végzők megbecsülése fókuszba tud kerülni. A jól megtervezett, kitartó építkezés ezen a területen gyümölcsöket hoz, ezt támasztják alá 20 éves gyülekezeti, 15 éves KIE lelkivezetői és a német egyházi tapasztalataim. 
 
Meg kell erősítenünk intézményeink külső infrastruktúráját és belső, spirituális, szakmai életét. A stratégiai pontokon további intézmények alapítását, intézmény átvételét is támogatom megfelelő szakmai átgondoltság mellett. 

A határon túli magyar evangélikussággal eddig is ápolt kapcsolataim erősítése, a testvéri közösség és együttmunkálkodás elmélyítése továbbra is fontos célom. Az Európai Lelkészszövetségek Konferenciája állandó tagjaként, - különös tekintettel három német tartományi egyházi, valamint ausztriai, finn, olasz és lengyel lelkészszövetségekkel a cselekvő együttműködésre alapuló élő kapcsolataimra - szeretném erősíteni kerületünk lelkészei és gyülekezetei számára a nemzetközi tapasztalatcsere lehetőségét. 
 
Szolgálati területemen különböző méretű gyülekezetek, illetve oktatási és diakónia intézmények működnek. Látom egyházunk spirituális, szakmai és gazdasági működését, döntéshozatali mechanizmusait, a benne lévő értékeket és a fejlesztési lehetőségeket. 

Szeretem egyházamat. Tudom, hogy minden szolgálatunknak akkor van értéke, ha a ránk bízott testvérek, gyülekezetek és közösségek Krisztusban épülnek. Ezáltal lesz hitelessé missziónk a bennünket körülvevő világban.

Kérdéseivel forduljon hozzám bizalommal, minden megkeresésre válaszolok!

Email:kondor[kukac]begart.hu